USKLADIMO FREKVENCIJE

Statute nije uskladilo čak 118 udruga

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji pozvao je sve udruge s područja županije koje do sada nisu uskladile svoje statute prema Zakonu o udrugama da to učine u najkraćem roku.

Naime, kako se ističe u ovoj obavijesti, odnosno, pozivu, propisano je da će se za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona, po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge prema članku 48. Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge.

Uvidom u Registar udruga Republike Hrvatske, na području rada Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, od ukupno 1620 aktivnih udruga upisanih u Registar, 319 udruga nije uskladilo statute sukladno odredbama Zakona i to: na području Službe za opću upravu 118 udruga; na području Ispostave Vinkovci 121; na području Ispostave Županja 80 udruga, od čega 31 u Županji, 4 u Babinoj Gredi, 5 u Bošnjacima, 6 u Cerni, 3 u Drenovcima, 7 u Gradištu, 3 u Štitaru i 12 u Vrbanji. Iz Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji zaključuju u ovoj obavijesti-pozivu: "Temeljem odredbe čl.19. Zakona o udrugama osoba ovlaštena za zastupanje dužna je dostaviti zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu prema sjedištu udruge. Slijedom navedenog, pozivaju se sve osobe ovlaštene za zastupanje udruge da postupe sukladno navedenoj odredbi Zakona i Statuta."

 

 

 

Hitovi: 917