USKLADIMO FREKVENCIJE

Kreditno zaduženje za rekonstrukciju Velikog kraja

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Gradsko vijeće je prilikom donošenja proračuna za 2017. godinu odobrilo kreditno zaduženje Grada Županja u iznosu 3.500.000 kuna za financiranje investicije rekonstrukcije Ulice Veliki kraj, od križanja sa Strossmayerovom do Savske ulice.

Potrebno je konkretno donijeti odluku o kreditnom zaduženju kojom se potvrđuje namjena investicije, banka davatelj zajma, uvjeti kreditiranja, da bi se mogla tražiti suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje. Prema Zakonu o proračunu, jedinica lokalne samouprave može se zadužiti dugoročno samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njeno predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. Novim Zakonom o javnoj nabavi, koji je stupio na snagu 1.1.2017. godine za uzimanje zajma i kredita ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, dakle, ti ugovori predstavljaju izuzeće.- pojasnila je na sjednici Gradskog vijeća Županje Katarina Kozarević iz Upravnog odjela za financije i dodala da se stoga pristupilo prema poslovnoj banci grada, Hrvatskoj poštanskoj banci, sa zahtjevom da dostavi ponudu za kredit." Pri tome su postavljeni određeni uvjeti, da bude kunski kredit bez valutne klauzule, uz fiksnu kamatnu stopu, s rokom otplate 6 godina u jednakim mjesečnim anuitetima. Banka je dostavila ponudu, uvjeti kreditiranja su navedeni u prijedlogu odluke, ponudila je dugoročni kunski kredit bez valutne klauzule s redovnom kamatnom stopom 3,25 posto godišnje, fiksna kamatna stopa, interkaralna kamatna stopa je u visini redovne kamatne stope, zatezna u visini zakonske zatezne kamatne stope, korištenje kredita trebalo bi biti sukcesivno prema zahtjevu i potrebi Grada, predviđeno do 31. 8.2017. Rok otplate, dakle, 6 godina, u 72 jednaka mjesečna anuiteta, bez počeka, a ponudili su naknadu za obradu kreditnog zahtjeva 0,25 posto. Instrumenti osiguranja kredita mjenice, obične zadužnice." opširno je pojasnila gradskim vijećnicima Katarina Kozarević.

Grad će poslati zahtjev Ministarstvu financija, odnosno, Vladi RH zbog ishođenja suglasnosti za zaduživanje.

 

Hitovi: 620