USKLADIMO FREKVENCIJE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ŠPORTA ZA 2017. GODINU

Kategorija: /

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst), te članka 45. Statuta Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja br. 4/09. i 4/13.) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) gradonačelnik Grada Županje objavljuje Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja športa za 2017. godinu.

Očekivani broj projekata: 12.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 300.000,00 kuna.

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ŠPORTA ZA 2017. GODINU

  • Gradska služba Grada Županja poziva udruge sa područja Grada Županje da se prijave za financijsku podršku projektima.
  • Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

      - trening i natjecanja športaša

      - šport osoba s invaliditetom

      - projekti športa djece i mladeži

      - rad športskih škola

  • Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 000,00 kuna.

Način plaćanja: 

  1. A) Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 10.000,00 kuna i koji se ne provode dulje od 12 mjeseci – isplaćuje se predujam u iznosu 50% iznosa navedenog u ugovoru, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova do kraja 2017. godine – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.
  1. B) Projekti za koje su odobrena financijska sredstva preko 10.000,00 kuna i koji se ne provode dulje od 12 mjeseci – mjesečno 1/12 iznosa navedenog u ugovoru do kraja 2017. godine, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.
  • Rok za podnošenje prijedloga projekata je 32 dana, a završava svibnja 2017. godine.
  • Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema Gradu Županja te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora i koja se Statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez prema RH.

 

  • Kako se može ostvariti financiranje projekta detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje (obrazac A5) na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja športa za 2017. godinu.

 

  • Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Županja (www.zupanja.hr).

 

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada) na sljedeću adresu:

 

GRAD ŽUPANJA – GRADSKA SLUŽBA

J. Strossmayera 1

32270 ŽUPANJA

Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja športa

za 2017. godinu – NE OTVARATI

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, indikativni kalendar provedbe Javnog poziva te dostavljanje opisnog i financijskog izvještaja po završetku projekta, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja športa za 2017. godinu.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

  • Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pisanim putem Gradskoj službi Grada Županja.

 

GRADONAČELNIK

Davor Miličević, dipl. iur.

 

Prilog:

- Upute za prijavitelje (A5)

- Obrazac opisa projekta (B1)

- Obrazac proračuna projekta (B2)

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (B3)

- Izjava o partnerstvu (B4)

- Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta (B 6)

- Ogledni obrazac Ugovora o financiranju (B 10)

- Obrazac opisnog izvještaja (C2)

- Obrazac financijskog izvještaja (C3)

- Zahtjev za isplatu sredstava (C4)

Potrebni obrasci dostupni su ovdje.

 

Hitovi: 394